14/06

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

   Spółdzielnia Socjalna „Arka” ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079). Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym, Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne. I. Wymagania: Partnerami w projekcie mogą zostać: Jednostki samorządu terytorialnego Instytucje rynku pracy Państwowe Jednostki budżetowe Podmioty ekonomii społecznej Organizacje pozarządowe Podmioty wykonujące działalność leczniczą Uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia w partnerstwie. II. Cel Partnerstwa Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, którego rezultatem będzie osiągnięcie celu projektu....

22/04

Szkolenia dla opiekunów faktycznach w ramach projektu pn. Krobskie Centrum Usług Społecznych.

Spółdzielnia Socjalna "Arka" jest jednym z Partnerów realizujących zadania w ramach projektu pn. " Krobskie Centrum Usług Społecznych" Realizujemy min. zadanie nr 4 "Szkolenie dla opiekunów faktycznych". Szkolenie składa się z 4 modułów: Opieka nad osobą starszą niepełnosprawną Zarządzanie emocjami Kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej Radzenie sobie ze stresem   oraz Poradnictwo specjalistyczne indywidualne wg potrzeb - spotkanie z psychologiem, prawnikiem, rehabilitantem Loga unijne

05/11

Energia społeczna

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Kluczowym celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym.Opracowane modele zostaną upowszechnione w całej Polsce.Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i ich rodzin...

15/05

Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych.

ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących ogłoszenia z dnia 15 maja 2021 r. na: Tytuł zamówienia: Poradnictwo specjlistyczne dla opiekunów faktycznych. Opis przedmiotu zamówienia: Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych udzielane wg. Potrzeb zidentyfikowanych wśród opiekunów faktycznych uczestników Projektu, w tym: poradnictwo psychologiczne (CZĘŚĆ I)prawne (CZĘŚĆ II)terapeutyczne, rehabilitacyjne (CZĘŚĆ III) Charakterystyka usług: Usługi poradnictwa świadczone będą dla min. 20 osób – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.Okres realizacji usług: 06.2021 r. – 31.08.2023 r. Miejsce realizacji usług: ­­­ul. Powstańców Wlkp. 103A, 63-840 Krobia, ul. Kolejowa 24, 63-800 GostyńPoradnictwo realizowane będzie w trybie dopołudniowym lub popołudniowym lub weekendowym, dostosowanym do potrzeb i...

Skip to content