05/11

Energia społeczna

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Kluczowym celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym.Opracowane modele zostaną upowszechnione w całej Polsce.Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i ich rodzin...

01/07

Krobskie Centrum Usług Społecznych

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2023 r. Cel projektu: Główny cel – W okresie 1.07.2020 – 30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/ Wspomaganym (8 miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc),...

15/05

Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych.

ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących ogłoszenia z dnia 15 maja 2021 r. na: Tytuł zamówienia: Poradnictwo specjlistyczne dla opiekunów faktycznych. Opis przedmiotu zamówienia: Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych udzielane wg. Potrzeb zidentyfikowanych wśród opiekunów faktycznych uczestników Projektu, w tym: poradnictwo psychologiczne (CZĘŚĆ I)prawne (CZĘŚĆ II)terapeutyczne, rehabilitacyjne (CZĘŚĆ III) Charakterystyka usług: Usługi poradnictwa świadczone będą dla min. 20 osób – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.Okres realizacji usług: 06.2021 r. – 31.08.2023 r. Miejsce realizacji usług: ­­­ul. Powstańców Wlkp. 103A, 63-840 Krobia, ul. Kolejowa 24, 63-800 GostyńPoradnictwo realizowane będzie w trybie dopołudniowym lub popołudniowym lub weekendowym, dostosowanym do potrzeb i...

13/05

Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych.

ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznania rynku z dnia 13 maja 2021 r. na: Tytuł zamówienia: Prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” Termin składania ofert:  21 maja 2021 r. do godz. 10:00 Pliki do pobrania: Rozeznanie cenowe – specyfikacja zamówieniaFormularz oferty

13/05

Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Prowadzenie Klubu Seniora.

ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznania rynku z dnia 13 maja 2021 r.na: Tytuł zamówienia: Prowadzenie Klubu Seniora Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” Termin składania ofert:  21 maja 2021 r. do godz. 10:00 Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do składania ofert. Pliki do pobrania: Rozeznanie cenowe – specyfikacja zamówieniaFormularz oferty

12/05

Projekt pn.: „Krobskie Centrum Usług Społecznych”: Szkolenie opiekunów faktycznych.

ZAMÓWIENIE: Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących ogłoszenia z dnia 12 maja 2021 r. na: Tytuł zamówienia: Szkolenie opiekunów faktycznych Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” Opis usługi: Szkolenia opiekunów faktycznych przeprowadzane w następujących modułach: I. moduł 1: Opieka nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną.(16 godz.szkol.) II. moduł 2. Zarządzanie emocjami.(16 godz.szkol.) III. moduł 3: Kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej.(8 godz.szkol.) IV. moduł 4: Radzenie sobie ze stresem (15 godz. szkol.). Charakterystyka usług: 1) Usługa szkoleniowa świadczona będzie dla 20 osób – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. 2) Okres realizacji usług: 01.06.2021 r. –...

Skip to content